welcome to ATSVS Siddha Medical College

Hospital Staffs May - 2022

         
Hospital Staffs May - 2022

Name Percentage
Dr I Joshi81.82%
DR.L. EMI GODLIVE100.00%
DR.E. DARWIN58.06%
DR. STALISH S.M. JOSHI THERESH67.74%
DR.G. BEAULA SULIN61.29%
DR.S. JEAN STANLEY67.74%
DR. PRABIN RAJAN P54.84%
DR. DEEPUCK RAJAN V J64.52%
DR.K.J. JEENU69.35%
T. Hema Latha70.31%
V. Vigilalitha66.67%
P.Dharma Rajan69.70%
C. Vijayan76.56%
P. Omana83.33%
C.Vasantha Kumari90.62%
S.Latha Kumari81.82%
D.L.Suja46.67%
R.Anithal87.10%
N.A.Herlin Prabha54.84%
S.JEBASINGH64.06%
R.Vinitha74.19%
E.Deena Bai83.87%
P.Hari Kumar82.81%
L.Rajeswari78.12%
I.Suja45.16%
ANURUTHAN87.88%
T.Radha70.97%
Y.Ambika77.42%
K.Mary Sarojam75.00%
G.Jayarani72.58%
N.Anusha79.69%
K. Ambli70.97%
V.Sindhuja79.31%
S. Anusha16.67%
D.Ambi77.42%
N. JENILA90.62%
K. Monisha81.82%
K. USHA45.00%
A. Sheeba77.42%
K SHAMINI87.10%
ANISHA C90.62%
T. Sindhu22.58%