welcome to ATSVS Siddha Medical College

Non-Teaching Staffs May - 2022

         
Non-Teaching Staffs May - 2022

Name Percentage
S.Anitha53.49%
P. Lila Nesa Kumari90.32%
D. Beula Rani86.67%
M.B. Harold50.94%
B.Devarajan71.43%
D.Vineetha95.56%
C. Kumar68.18%
T.Dharma Raj83.33%
M.Palayan70.00%
M. MARY STELLA100.00%
G.Sahayamary84.62%
P.J.Bindhumol25.00%
K.Vasantha15.38%
C.Sethu Kumar100.00%
V.Sundaram100.00%
SAMRAJ S4.92%
T.S DIVIKA3.23%