welcome to ATSVS Siddha Medical College

Hospital Staffs March - 2024

         
Hospital Staffs March - 2024

Name Percentage
P.Dharma Rajan71%
N.Anusha81%
C. Vijayan78%
V.Sindhuja91%
DR.L. EMI GODLIVE100%
DR.E. DARWIN94%
DR. STALISH S.M. JOSHI THERESH94%
DR.G. BEAULA SULIN94%
DR.S. JEAN STANLEY100%
DR. DEEPUCK RAJAN V J97%
DR.K.J. JEENU72%
DR GIFTY M.L63%
Dr JENISHA D17%
T. Hema Latha80%
V. Vigilalitha79%
P. Omana91%
C.Vasantha Kumari0%
S.Latha Kumari88%
R.Vinitha89%
R.Anithal85%
E.Deena Bai82%
P.Hari Kumar77%
L.Rajeswari81%
C.Vijaya Kumar90%
C.Sethu Kumar77%
T.Radha77%
Y.Ambika87%
K.Mary Sarojam90%
G.Jayarani61%
K. Ambli69%
D.Ambi87%
A. Sheeba74%
K SHAMINI52%
M. Krishna Veni83%
K.Vasantha43%
P.J.Bindhumol37%
R NISHA71%
P.C. PRASANNESWARI AMMA74%
GNANA SELVI N90%
S.ANIL KUMAR100%
N.A.Herlin Prabha82%
D.L.Suja84%
S. Anusha14%
N. JENILA78%
P JEGAN RANI79%