BSMS ( 2009 - 2010 Batch )


Sl.No
Name
1
R. Abdul Nasar
2
R. Akalya
3
K. Asha Kumari.
4
S. Aysha
5
C. Deepika
6
D. Deepika
7
R. Elakkiya
8
G. Jai Roopina
9
C.F. Jenifa
10
J. Jenish Starla
11
S.S. Jibu
12
M. Josephin Abisala
13
V. Lathika
14
A. Messiya dhas
15
M. Muthumathi
16
M. Priya Dharsny
17
S. Rani Chandra
18
M. Russia
19
N. Saranya Devi
20
G.V. Siva Aravind
21
E. Sivagami
22
M. Sivakami
23
V. Sooriya
24
R. Shunmuga Priya
25
E. Suji
26
S.S. Sura Sinthiya
27
G. Suresh
28
R. Thendral
29
R. Vikneswari
30
J.S. Vivek